Satış Belgesi Nedir?

Bir mal veya hizmetin, üzerinde yazılı bedel karşılığında, yine üzerinde adı, adres bilgileri ve kimlik/vergi numarası yazılı kişi ya da tüzel kişiliğe satıldığını gösteren belgeye satış belgesi denir. Resmi olarak geçerli bu belge; fatura, satış senedi, sözleşme gibi evraklardır. Kimi durumlarda ödeme makbuzu da be belge yerine geçebilir ancak, ödeme makbuzunun bu belge yerine kullanılması ancak ticari itilaflarda mümkündür. Vergi usul kanununda belirtildiği üzere bu belgenin standartları vardır ve bunun dışındaki belgeler doğrudan satışa esas evrak olarak kabul edilmez.

satis-belgesi

Satış belgesi nedir? Sorusuna satıcı veya tüketiciler cevap arıyor olabilir. Çünkü, alım satımın resmen ispatlanması gerektiği durumlarda satış belgesi ibrazı zorunludur. Satış belgesi, kart ile gerçekleştirilen mal ya da hizmet alımlarında, kart sahibinin yapmış olduğu harcama bedelini, yapılan tarihi, kart bilgilerini ve provizyon kodunu gösteren ve üzerinde müşterinin numarasının yer aldığı ve iş yeri tarafından düzenlenen belgeye verilen isimdir. Aynı şekilde nakit veya diğer ödeme türleri ile yapılan ödemeleri belgeleyen evraklara da satış belgesi denir.

Satış Belgesi Standartları

Mevzuat hükümlerine göre satış belgesi üzerinde, alıcı ve satıcıya ait bilgiler eksiksiz bir şekilde bulunmalıdır. Adres, vergi kimlik numarası gibi resmi alanların doldurulması gereklidir. Aksi halde muhatapların tespiti imkansız hale gelir. Fatura olarak verilen satış belgelerinin ise kanunun öngördüğü biçimde basım yapılmış olması gerekir. Faturalar maliye bakanlığı denetiminde basılır ve dağıtılır. Proformalar ise sevkiyatın gerçekleştiği anda resmi faturaya dönüşmesi gereken evraklardır. Bazı alışverişlerde teslim daha sonra yapılacağından teslim zamanı değil, ödeme zamanı dikkate alınır.

Ödeme makbuzu satış belgesinin bir unsuru olsa da, tek başına ödeme belgesi olarak kabul edilmez. Kaldı ki, ödemenin alındığı anda henüz fatura kesilmemiş olması bir vergi kabahatidir ve cezası vardır. Tabii işletme faturayı daha önceden keserek, açık pozisyonda bırakabilir ve ileri bir zamanda makbuz karşılığında kapatabilir.

E-Ticarette Satış Belgesi

E-ticaret işlemlerinde satış belgesi, e-fatura ve/veya dijital sipariş onayı belgesi olarak temin edilir. Kullanıcı e-ticaret sitesinden alışveriş yaptıktan sonra e-posta hesabına düşen sipariş onayı ve fatura örneği resmi satış belgesi olarak kabul edilebilir. Bankalar aracılığı ile yapılan ödeme belgeleri bu posta iletisine iliştirilerek, resmi fatura ulaşana kadar bu belge kullanılabilir. E-fatura kullanıcısı e-ticaret siteleri ise bu belgelere ek olarak, e-faturalarını da gönderebilirler.

Satış Belgesi Nedir? Sorusu satış yapacak olan kişilerin öğrenmek istediği bir konudur. Satış belgesi, kart ile gerçekleştirilen mal ya da hizmet alımlarında, kart sahibinin yapmış olduğu harcama bedelini, yapılan tarihi, kart bilgilerini ve provizyon kodunu gösteren ve üzerinde müşterinin numarasının yer aldığı ve iş yeri tarafından düzenlenen belgeye verilen isimdir.

satis-belgesi

Satış Belgesi Nasıl Düzenlenir?

Satış belgesi için yeni başvuru yapılacak ise gerçek kişiler tarafından başvuru yapılır, tüzel kişiler tarafından, dernek tarafından, adi ortaklık tarafından, kamu kurumu tarafından ilk kez başvuru işlemleri gerçekleştirilir. Aynı zaman başvuru düzeltme işlemleri de uygulanır. Satış belgesi referans numarasından takip işlemi de gerçekleştirilebilir.

Fatura Nedir?

Fatura, bir mal veya hizmetin, müşteriye intikali itibariyle detaylarını ifade eden resmi belgedir. Fatura bütünüyle devletler denetimindedir ve basımından saklanmasına kadar tüm süreçler kanunla düzenlenir. Fatura evrakının basımının yapılabilmesi için işletmenin resmen ve fiilen açık olması gereklidir. Matbaa fatura bastırmak isteyen işletmeden son aya ait KDV beyannamesi veya açılış yoklama fişini isteyecek ve bastığı faturaları maliyeye bildirecektir. Ayrıca fatura sayı ile basılacak ve bir adet dahi fazla basım yapılamayacaktır.

Fatura üzerinde Vergi Usul Kanunu maddelerinde kullanılması gereken zorunlu alanlar vardır. Baskı esnasında, işletmenin adı, açık adresi, vergi ve mersis numaraları gibi bilgilerin faturaya işlenmesi gerekir. Fatura bölümlerinde ise mal veya hizmetin teslim tarihi, irsaliye tarihi, sevk tarihi, malin adı, cinsi, miktarı, tutarı, vergi oranı ve miktarı, ara toplam ve genel toplam kısımları yer alır. Ayrıca faturanın alt toplam kısmında genel tutarın yaz ve rakam ile ayrı ayrı belirtilmiş olması gerekir.

Kaşesiz ve ıslak veya dijital imzasız faturalar geçerli değildir. Tüm resmi evraklarda olduğu gibi evrakın kanunca kabul edilen şekillerde imzalanması gereklidir.

satis-belgesi

Fatura ve Satış Belgesi Aynı Şey Midir?

Hayır. Satış belgesi, ürünün resmen tesliminden önce müşteriye iletilen bir proforma olabildiği gibi dijital bir bildirim mesajı da olabilir. Bu belge online satış kanallarının fatura öncesinde müşteriyi bilgilendirmek amacıyla kullandıkları bir belge olabildiği gibi, irsaliye yerine geçen bir evrak veya fatura ile birlikte sunulan bir satış proforması da olabilir. Tabii fatura ile eş anlamlı olarak satış belgesi kavramı da kullanılabilir. Ancak bir satış belgesinin fatura ile aynı niteliklerde olabilmesi için bahsettiğimiz şartlara uygun olması gerekir. İşletmenin kendi inisiyatifi ile oluşturduğu herhangi bir belge fatura yerine geçmez, kanuni olarak geçerliliği olmadığı gibi, müşterinin vergi kayıtlarında bu evrakı kullanması ve finansal işlemlere bu kayıtsız belgenin geçmesi bir suçtur.